Commoning Kits

7.9 - 8.10

enter image description here


Commoning Kits: Urban gemenskap, mötesplatser och delning

Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel? I takt med att våra städer växer och nya stadsmiljöer utvecklas växer insikten om att fokus på nya bostäder inte räcker till för att skapa levande, integrerade och hållbara stadsmiljöer. Marknadens aktörer och dagens planeringsprocess saknar verktyg och möjligheter för att skapa en blandad och långsiktig stad.

En serie utforskande samtal och think tanks ligger till grund för Commoning Kits, en utställning som genom diskussion och installationer undersöker möjligheter för hur stadens olika delar kan vara demokratiska och tas i anspråk av dess invånare. Utställningen utforskar hur stadsrum, kvarter och funktioner kan samnyttjas på ett intelligent och hållbart sätt, för att skapa sociala kopplingar, men även för att nyttja gemensamma resurser bättre och att tillgängliggöra stadens kvalitéer för fler.

Commoning Kits är ett nordiskt samarbete där 15 utvalda arkitektkontor som representerar några av de mest intressanta praktikerna i Sverige, Norge och Danmark, deltar med mål om att skapa bredd och belysa olika utgångspunkter. Utställningen är del av en process som främjar samtal och kunskapsutbyte mellan samarbetsparterna liksom mellan Malmö och andra städer.

Resultatet kommer att bli 15 unika verktygslådor – Commoning Kits – som kan användas för stadsdelsgemenskap i olika städers utvecklingsprocesser. Utställningen tar upp 15 teman som speglar samtida behov av ytor för som kultur, utbildning, rekreation och mobilitet.

En utgångspunkt i projektet är Malmö stads kommande utveckling av Sege Park som utgör en fiktiv plats för de 15 projekten. Med fokus på hållbara förnyelsebara byggnadsmetoder kommer Sege Park att bli ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling med ett ramverk för att minska koldioxidavtryck både i bebyggelseprocessen och ur ett livscykelperspektiv.


Tillbaka