Dörren i muren

8.9 - 7.10

enter image description here

Dörren i muren

Medverkande konstnärer: Vanja Sandell Billström, Monika Marklinger, Trinh T. Minh-ha, Goldin+Senneby

Dörren i muren är en utställning om konstnärlig metod, baserad på läsningar av författaren Sven Lindqvists (f. 1932) samlade produktion. Utställningen utgår från Lindqvists konstnärliga, filosofiska och retoriska grepp, som ställs jämte arbetsprocesser i samtidskonsten.

I Dörren i muren lyfts fyra aspekter av Lindqvists författarskap fram: den kluvna inställningen till konstnärliga uttryck i relation till politiskt engagemang, den raffinerade essäistiken, de ständigt återkommande beskrivningarna av kroppsliga erfarenheter och tänkandet i rörelse.

I relation till dessa fyra teman presenteras verk av fyra idag verksamma konstnärer: Monika Marklingers vykortsinstallation Documents du Tahiti och hennes målning Either Savage or a Child kretsar kring Gauguins romantiska tro på ursprunglig autenticitet och hans sökande efter en utopi. Konstnärsduon Goldin+Senneby visar verket After Microsoft som ger bakgrundshistorien om en av världens mest spridda digitala bilder. Vanja Sandell Billströms Utsikterna är ett videoverk som reflekterar över kontemplationens och det aktiva livets möjligheter att samexistera. Trinh T. Minh-has film Shoot for the Content vecklar ut sig till en reflektion kring kultur, politik, makt och förändring med utgångspunkt i händelser vid Himmelska Fridens torg.

Tidigare försök att ringa in Lindqvists undersökande essäistik har gjorts bland annat i antologin Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren (varifrån utställningens titel är hämtad) sammanställd av Stig Hansén och Clas Thor, som tar fasta på Lindqvists olika roller som resenär, poet, undersökare, statistiker, intervjuare, porträttör, samtalare, arvtagare och teoretiker.

Utställningsprogram:

Visning av Trinh T. Minh-has senaste film Forgetting Vietnam http://trinhminh-ha.com/films/ . På Panora, Folkets Bio Malmö. Tid TBA.

18/9, 15/9, 2/10 kl 19: Läsecirkel: Läsning av Sven Lindqvists myten om Myten om Wu Tao-Tzu (1967). Begränsat antal platser, anmälan till hans.carlsson@konstframjandet.se

20/9 kl. 19: Föreläsningskväll med Ingrid Wållgren, doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, Kalle Brolin och Hans Carlsson.

30/9 kl 19: Filmvisning och samtal med Vanja Sandell Billström. Som en del av Malmö Gallerinatt.

Curatorer: Hans Carlsson och Kalle Brolin

https://www.facebook.com/events/208979612970225/?fref=ts


Dörren i muren (The door in the wall)

Participating artists: Vanja Sandell Billström, Monika Marklinger, Trinh T. Minh-ha, Goldin + Senneby.

Dörren i muren is an exhibition concerned with artistic method, based on close readings of the complete works of writer Sven Lindqvist (b. 1932). The exhibition revolves around the artistic, philosophical and rhetorical methods of Lindqvist, which are here compared to modes of working in the context of contemporary art.

Dörren i muren picks up on four aspects of Lindqvist's writing: doubts regarding artistic expression in relation to political commitment, Lindqvist’s particular essayistic style, the recurring descriptions of physical experiences and thinking through/in motion. In relation to these four themes, the exhibition presents works by four contemporary artists: Documents du Tahiti and Either Savage or a Child by Monika Marklinger revolves around the utopian search and romantic beliefs in original authenticity at stake in the work of Paul Gauguin. After Microsoft by artist duo Goldin+Senneby presents the background story of one of the world's most widespread digital images. Utsikterna (The Views) by Vanja Sandell Billström reflects upon how a contemplative state and an active life might be lived in simultaneity. Trinh T. Minh-ha's video Shoot for the Content evolves into a reflection on culture, politics, power and change based on events at the Tiananmen Square.

A systematizing of the investigative essayism of Lindqvist has previously been attempted in the anthology Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren (Out of Curiosity I Opened the Door in the Wall), edited by Stig Hansén and Clas Thor. This collection of journalistic pieces by Lindqvist also describes his various roles as a writer: traveller, poet, investigator, statistician, interviewer, portrayer, conversationalist, inheritor, and theoretician. The exhibition was named after this anthology.

Exhibition program:

Screening of Trinh T. Minh-ha's Forgetting Vietnam http://trinhminh-ha.com/films/. At Folkets Bio, Panora in Malmö. Time TBA.

September 20, 7pm. An evening with talks by Ingrid Wållgren (PHD candidate in Intellectual History at Lund University), Kalle Brolin, and Hans Carlsson.

September 30, 7pm. Film screening and talk by Vanja Sandell Billström. Part of Malmö Gallery Night.

Curators: Kalle Brolin and Hans Carlsson.

https://www.facebook.com/events/208979612970225/?fref=ts


Tillbaka