Reconstruction - Norbert Costin & Marika Troili

24.2 - 1.4

enter image description here


Reconstruction - Norbert Costin & Marika Troili

Ordet transparens är en sammanfogning av de latinska orden trans och parere. Trans betyder “på andra sidan av” och parere att “betrakta, verka eller framstå”. Rötterna till begreppet transparens leder oss till den medeltida skolastikens teologi och beskriver eviga själars visuella eller estetiska egenskaper. Föreställningen om en välsignad klar- eller genomskinlighet levde kvar i det tidigmoderna och sedermera moderna europa och har spelat en viktig roll i konstruktionen av ett (dröm)tillstånd av total individuell och social synlighet. Vi återfinner spår av denna dröm om total transparens i dagens debatter om övervakning och privatlivets slut, men också i kravet på genomskinlighet inom politik och näringsliv. Det “goda” företaget är transparent och har ingenting att dölja. Den “goda” medborgaren lyser upp sin kropp och sina handlingar av egen vilja.

I utställningen Reconstruction undersöker konstnärerna Norbert Costin & Marika Troili aspekter av och föreställningar om transparens utifrån såväl konceptuella som formella och materiella utgångspunkter. Costin och Troili har haft pågående dialog och ett konstnärligt utbyte sedan de lärde känna varandra år 2011. Deras första gemensamma utställning ibid. visades i Targu Mures, Rumänien under våren 2017. Förkortningen ibid. betyder ordagrant på samma ställe och används ofta i textform för att undvika upprepning av exempelvis samma referens. Deras andra utställning, Reconstruction, är en utställning i sin egen rätt men kan samtidigt betraktas som en föregångare till konstnärernas första gemensamma utställning. Ordet rekonstruktion är inom näringslivet synonymt med begreppet konkurs men används även i betydelsen att återskapa och upprepa en tidigare händelse. Utställningen Reconstruction utforskar våra föreställningar om transparens och handlar lika mycket om det som syns som det som inte syns.

Skånes konstförenings verksamhet presenteras med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Kulturrådet och ABF. Utställningen Reconstruction presenteras med ytterligare stöd av Rumänska kulturinstitutet.


ENGLISH:

The word transparency is a junction of the Latin words trans and parere. Trans means "on the other side of" and parere means to "consider, act or appear". The roots of transparency lead us to medieval scholastic theology and describes the visual or aesthetic characteristics of eternal souls. The manifestations of a blessed clarity or translucent remained in the early and later modern Europe. It has played an important role in the construction of a (dream)state of total individual and social visibility. We find traces of this dream of total transparency in today's debates on surveillance and privacy, but also in the demand for transparency in politics and business. The “good company” is transparent and has nothing to hide. The good citizen illuminates its body and its actions by its own will.

In the exhibition Reconstruction, the artists Norbert Costin & Marika Troili explore aspects and perceptions of transparency based on conceptual as well as formal and material points of departure. Since they became acquainted in 2011, Costin and Troili have had ongoing dialogues and artistic exchanges. Their first exhibition together, ibid. was shown in Targu Mures, Romania, in spring 2017. The abbreviation ibid. means verbatim in the same place and is often used in textual form to avoid repetitions, the same reference for example. Their second exhibition, Reconstruction, is an exhibition in its own right, but can at the same time be regarded as a precursor to the artists' first collective exhibition. The word reconstruction is within the business sector synonymous with the term bankruptcy but is also used in the sense of recreating and repeating a previous event. The exhibition Reconstruction explore our preconceptions and expectations of transparency and is as much about what is visible as what is not.

Skånes konstförenings public program and exhibitions are presented with support from Region Skåne, Malmö Stad, Swedish Arts Council and ABF. The exhibition Reconstruction is presented with additional support from the Romanian Cultural Institute.


Tillbaka